காதல் வலி தந்தவளே

Mn Music Productions presents.
Lyrics By Svr.Pamini
Music By Nirojan
Sung By Naveen Goby


எடு எடு ஆயுதம் எடு


பாடல் வரி எஸ்வீஆர்.பாமினி
வெளியீடு.மருத நிலா வெளியீடு வன்னி
பாடியவர்.அனந்த நாரயணன்

சுடர் ஒளி போல இருந்தேன்குரல் .எஸ்வீஆர்.பாமினி
பாடியவர்.ஜானகி அய்யர்
வெளியிடு.மருத நிலா வெளியீடு வன்னி

விடியலைக்காண


பாடல் வரி எஸ்வீஆர்.பாமினி
இசை.சிறி
பாடியவர்.கொலின்ஸ்
வெளியீடு.மருத நிலா வெளியீடு வன்னி


சத்தம் இன்றி மனதுக்குள்

பாடல் வரி எஸ்வீஆர்.பாமினி
பாடியவர்கள்.ஆனந்,ஜனா
பாடல் வரி எஸ்வீஆர்.பாமினி
svrpamini svrpamini